ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NVJ FOTOGRAFEN

Amsterdam, januari 2018

Indien u deze voorwaarden wenst te downloaden als PDF, klik dan HIER

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.
Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW
Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.
Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.
Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de Opdrachtgever.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Fotograaf.
1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.
1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.
1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht
2.1 De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigentechnisch en creatief inzicht uit te voeren.
2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijkschriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van deFotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de teverrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg deOvereenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullendevergoeding.

Artikel 3. Opzegging
3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is deOpdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of deFotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de nietprofessioneleOpdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van deovereengekomen vergoeding verschuldigd.
3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomenen de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgeverniet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan nietworden opgezegd.
3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance vanbetaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen
4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeenzijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan isdit nimmer een fatale termijn.


Artikel 5. Klachten
5.1 Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedigmogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenenomkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgevergeen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen derechten die daarmee verbonden zijn.


Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht
6.1 Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.
6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijktot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, danverwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, dewijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.
6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.
6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. IndienOpdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervaltde Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/ofverveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk ophet auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur teworden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtigjegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentievalt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgeverschadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste eenschadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen ofgebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaftoekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.
6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de Fotograaf. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derdenbehoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt deLicentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangenderechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaaldein 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten
7.1 Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto depersoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steedsverplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograafduidelijk te vermelden.
7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 vande Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever eenschadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijkevergoeding.


Artikel 8. Facturering en betaling
8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.
8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.
8.3 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever nietvan diens betalingsverplichting.
8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.
8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf deeerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betalingbuitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met eenminimum van € 75,00.
8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingenvan de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voorschade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging vande Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.
9.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die doorOpdrachtgever daadwerkelijk is geleden.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allentijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schadesluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.
9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgeverenige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever ende Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zalgeschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht vantoepassing.
10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaardenworden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan debevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, januari 2018

Wenst u deze Algemene Voorwaarden te downloaden? klik dan hier of ga naar de website van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, klik hier.

Cookies maken beperkt deel uit van onze website.. Met het gebruik van deze website geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok